Carmina Serorum

©
01.04.2002 - "Carmina Serorum"




Lao-zi



Du Mu
Li Bai
Li Shang-yin



Lin Jing-xi
Su Shi
Huang Ting-jian
Yang Wan-li
Zhongguo gushi xuanji. Ma Ai-min yi
A Collection of CHINESE POETRY
Translated by
Alexander Matveev