- Wang Yuan-liang
- Wen Tian-xiang
- Ye Shao-weng
Kou Zhun
Li Gou
- Li Qing-zhao
- Lin Jing-xi
- Luo Yu-zhi
Lu You
Ouyang Xiu
- Xie Bing-de
Su Shi (Su Shih)
- Su Shun-qin
- Fan Cheng-da
- Huang Ting-jian
Zhu Xi (Chu Hsi)
- Chen Yu-yi
- Yang Wan-li